Monthly Archives: Listopad 2018

Pożar budynku gospodarczo – inwentarskiego w Słaboszewku (gm. Dąbrowa)

29 listopada 2018r (czwartek) ok. godz. 11:35 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczo – inwentarskiego w Słaboszewku (gm. Dąbrowa).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24, 2xSLOp i SHD-19 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GBA 2,5/16 z OSP Niestronno, GBM 2,5/8 z OSP Parlin, GCBA 5/32 z OSP Dąbrowa, GCBA 5/32 z OSP Gębice oraz zastępy z sąsiedniego powiatu – GCBA 5/35 z OSP Barcin i GCBA 5/32 z OSP Piechcin.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palący się budynek gospodarczo – inwentarski z którego wydobywał się intensywny dym.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na sprawdzeniu czy w budynku odłączono zasilanie energetyczne – zasilanie zostało odłączone przed przybyciem pierwszego zastępu. Zastęp podał jeden prąd wody do wewnątrz budynku. Po dojeździe kolejnych zastępów podano drugi prąd wody oraz w tym samym czasie przemieszczono zwierzęta hodowlane – byki na szczyt budynku aby uchronić je przed zatruciem dymem.

Budynek posiadał jedną bramę i dwa małe okna, które uniemożliwiały przeprowadzenie wentylacji. Po dojeździe podnośnika podjęto decyzję o wykonaniu otworów w dachu, który pokryty jest blachą. Przez wykonane otwory podano kolejny prąd wody na palącą się słomę. W trakcie prowadzonych działań użyto wentylator osiowy i częściowo oddymiono budynek co umożliwiło wykorzystanie ciągnika, który wywoził na zewnątrz słomę na podstawione przyczepy a następnie na pobliskie pole. W trakcie rozładunku słomy zastęp OSP dogaszał palące się zarzewia ognia.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały ok. 11,5h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

 

Pożar budynku gospodarczego w Józefowie (gm. Mogilno)

28 listopada 2018r (środa) ok. godz. 15:20 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Józefowie (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GBA 2,5/16 z OSP Padniewo, GCBA 5/32 z OSP Dąbrowa, GCBA 5/24 i GCBA 5/32 z OSP Gębice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar budynku gospodarczego, w którym znajdowała się kotłownia z piecem na paliwo stałe oraz pomieszczenie warsztatowe.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów gaśniczych wody na palący się dach budynku gospodarczego oraz jeden prąd gaśniczy w obronie na składowany, workowany węgiel drzewny znajdujący się za palącym budynkiem gospodarczym. Po ugaszeniu dachu wprowadzono rotę do budynku w celu dogaszenia znajdującego się wyposażenia. Rota pracowała w sprzęcie OUO. Po ugaszeniu pożaru wyniesiono z pomieszczenia spalone mienie i wyposażenie warsztatu. Na koniec zostały rozebrane luźne elementu dachu i pokrycia dachowego.

Na miejsce zdarzenia przybył także patrol Policji.

Działania zastępów trwały ok. 2h.


Zdjęcia: JRG Mogilno

Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.
Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Źródło: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

Zapytanie ofertowe – dostawa paliw płynnych

    

PT.2371.01.2018

 Mogilno, dnia 22 listopada 2018r.

Zapytanie ofertowe
Poniżej 30.000 euro

Zwracam się zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów służbowych oraz sprzętu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie
ul. 900 lecia 3, 88-300 Mogilno
Regon: 092361545 NIP: 557-15-22-444
Telefon: 52-315-23-51 Fax: 52-315-26-51

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw: etyliny Pb-95, oraz oleju napędowego i LPG dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
⦁ Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95 – około 500 litrów
⦁ Olej napędowy ON – około 9.500 litrów
⦁ LPG – około 200 litrów
Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach Jakościowych. W przypadku stwierdzenia, że jakość paliwa jest niezgodna z wymogami Polskich Norm Jakościowych, wykonawca zwraca zamawiającemu poniesione koszty badania, jakości oraz udowodnione koszty usunięcia skutków stosowania paliwa wadliwej jakości.
Tankowania odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy do jej wyczerpania. Zamawiający informuje, że podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów co do ilości, ze względu na aktualne potrzeby w takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania.

2. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw czynne całą dobę, we wszystkie dni miesiąca położone w granicach miasta i jego obrębie, jednakże odległość stacji paliw od siedziby komendy nie może być większa niż 5 km. oraz opcjonalnie na stacjach należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju.

3. Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne, bezgotówkowe tankowanie do samochodów służbowych KP PSP w Mogilnie za pomocą elektronicznych kart paliwowych wystawionych dla każdego pojazdu osobno oraz do sprzętu silnikowego, pojemników i innych pojazdów za pomocą elektronicznych kart paliwowych wystawionych na KP PSP w Mogilnie, tzw. „na okaziciela”. Specyfikacja samochodów służbowych Zamawiającego z wyszczególnieniem marek i numerów rejestracyjnych będzie udostępniona przed podpisaniem umowy.

4. Każdorazowo sprzedaż paliwa będzie dokonywana po cenie obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego rabatu wyrażonego w złotych polskich, naliczanego od ceny brutto. W/w rabat będzie stały/niezmienny w czasie całego trwania umowy.

5. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości paliw. Dokonywane zakupy rozliczane będą 2 razy w miesiącu. Okres rozliczeniowy trwać będzie od 1-go do 15-go i od 16-go do 31-go dnia danego miesiąca. Każdorazowo do faktury VAT Wykonawca dołączy dokładną ewidencję wykonanych transakcji. Zamawiający dopuszcza możliwość generowania e-faktur.

6. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa przez każdy z pojazdów Zamawiającego – w systemie elektronicznym za pomocą karty paliwowej posiadającej kod przypisany do każdego pojazdu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżący monitoring transakcji na swoich stronach internetowych.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu 8 kart paliwowych na numery rejestracyjne pojazdów (z możliwością zwiększenia ich ilości) oraz 2 kart na okaziciela niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w ciągu 15 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy. Dokonanie pierwszej transakcji przy użyciu karty rozpocznie działanie całego systemu tankowania bezgotówkowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby kart paliwowych w trakcie obowiązywania umowy w sytuacji, gdy zmianie ulegnie liczba samochodów służbowych Zamawiającego, numer rejestracyjny samochodu, a także gdy karta ulegnie zniszczeniu.

8. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty paliwowej, Wykonawca, po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego, dokona natychmiastowego zablokowania karty. Wykonawca wyda duplikat karty nieprawidłowo funkcjonującej z winy Wykonawcy bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Za kartę nową (na nowy pojazd) lub zniszczoną/zablokowaną z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci opłatę zgodną z cennikiem opłat i stawek Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek wydać ją Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania.

9. Wykonawca zobowiązuje się do okazywania świadectwa jakości sprzedawanych paliw na każde wezwanie Zamawiającego.

10. Uprzedzając szereg zapytań wynikający z doświadczeń lat ubiegłych, informuję, iż szczegółowe warunki umowne będą przedmiotem analizy dopiero po wpłynięciu ofert i wstępnej weryfikacji cenowej. Wartość przedmiotu umowy nie przekracza 30.000 euro, wydatek nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych. Na tym etapie zapytania nie ma konieczności dopytywania o bardzo szczegółowe warunki umowy. Będzie to przedmiotem ustaleń z wybranym wykonawcom. Dysponujemy swoim wzorem umowy, ale nie ma też przeszkód do skorzystania z Państwa wzoru, po jego dokładnej analizie. Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania regulaminu wewnętrznego kart flotowych danego wykonawcy, o ile nie będzie on sprzeczny z warunkami umowy.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
Wykonawca określi cenę paliwa na podstawie cen obowiązujących w dniu 30 listopada 2018r. na stacji, która ma być miejscem realizacji zamówienia.
Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela st. asp. Robert Domachowski tel. 693-899-591 lub st. ref. Mirosława Sulska, tel. 661-607-662, e-mail: kwatermistrz@pspmogilno.pl
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.pspmogilno.pl

Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając ceną jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość stałego rabatu za zakup 1 litra paliwa.
Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2. Jako wymagane załączniki do oferty, wykonawca winien załączyć:
⦁ kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
⦁ podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do formularza ofertowego,
⦁ podpisane oświadczenie dotyczące, jakości oferowanego paliwa,
⦁ dokument potwierdzający cenę sprzedaży oleju napędowego, etyliny bezołowiowej Pb 95 i LPG w wyznaczonym dniu tj. 30.11. 2018 r.,
⦁ wykaz stacji paliw wykonawcy na terenie całego kraju.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 07 grudnia 2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, ul. 900 lecia 3 w biurze Nr 2 lub faxem na nr tel. 52-315-26-51 lub na adres e-mail: kwatermistrz@pspmogilno.pl

Kryterium wyboru oferty:
1. Pod kryterium wyboru poddawane będą tylko oferty kompletne.
2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
a. Cena 90%
b. Rabat 10%
3. Sposób oceny ofert:
a. Kryterium „cena” zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta najtańsza uzyska 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty zostaną wyliczone według wzoru:

        najniższa cena przedstawiona w ofertach
Liczba punktów = ———————————————— x100 pkt x 90%
cena badanej oferty

b. Kryterium „rabat” zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta z największym rabatem uzyska 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty zostaną wyliczone według wzoru:

rabat oferty badanej
Liczba punktów = ——————————————– x100 pkt x 10%
najwyższy oferowany rabat

c. Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://www.pspmogilno.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia dotyczącego dostaw paliw płynnych w okresie od 01 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku poprzez tankowanie pojazdów służbowych oraz sprzętu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Mogilnie
bryg. mgr inż. Radosław Gałczyński

Załączniki:
⦁ Formularz ofertowy.
⦁ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
⦁ Oświadczenie dotyczące, jakości oferowanego paliwa.

 

Bezpośrednie linki do zapytania ofertowego i niezbędnych załączników:

Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa 2018

FORMULARZ OFERTOWY-2018

Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu-2018

Oświadczenie o jakości paliwa-2018

Punkt informacyjny kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

W związku kampanią społeczną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, uruchomiony został punkt informacyjny polegający na udzielaniu informacji osobom zainteresowanym ochroną przed zagrożeniami pożarowymi, w tym zagrożeniami związanymi z zatruciami tlenkiem węgla.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w w/w sprawie są:

 • Poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:30, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie: st. kpt. Patryk Kaczmarek, tel. kontaktowy 52 315 23 51 wew.113, adres email: prewencja@pspmogilno.pl,
 • Całodobowo 7 dni w tygodniu, dyżurni Powiatowego Stanowiska Kierowania w Mogilnie: asp. sztab. Krzysztof Meller, asp. sztab. Patryk Szczepankiewicz, mł. asp. Grzegorz Zawiasiński, st. ogn. Adam Wanecki, st. ogn. Mariusz Madyjewski, tel. kontaktowy 52 315 23 51, adres email: psk@pspmogilno.pl.

Pożar pustostanu budynku PKP w Procyniu (gm. Mogilno)

19 listopada 2018r (poniedziałek) ok. godz. 20:15 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze pustostanu budynku PKP w Procyniu (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i SHD-19 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastępy GCBA 5/24 i GCBA 5/32 z OSP Gębice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palące się dwa pomieszczenia na poziomie parteru oraz jedno na pierwszym piętrze.

Miejsce akcji zabezpieczono. Okna w budynku zamurowane oprócz wejścia. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody na palące się pomieszczenia oraz wykuciu otworów okiennych w celu przewietrzenia pomieszczeń. Na miejsce zdarzenia zadysponowano SHD-19 w celu przeszukania piętra budynku do którego nie było dostępu. Przeszukano również palące się pomieszczenia po uprzednim ich ugaszeniu – brak osób w budynku. Ratownicy pracowali w aparatach ODO.

Na miejsce zdarzenia przybył także patrol Policji.

Działania zastępów trwały ok. 5h.

Zdjęcia: OSP Gębice

Kolizja samochodu osobowego w Sędowie (gm. Dąbrowa)

18 listopada 2018r (niedziela) ok. godz. 13:50 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego w Sędowie (gm. Dąbrowa).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp SLRT z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano rozbity samochód osobowy Opel na poboczu drogi powiatowej DP2406C, po wcześniejszym uderzeniu w drzewo. Wewnątrz pojazdu znajdowała się jedna osoba – mężczyzna.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej, ewakuacji poszkodowanego z wnętrza pojazdu wraz z zespołem karetki Pogotowia Ratunkowego oraz odłączeniu instalacji elektrycznej.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja i Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały ok. 1,5h.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Briefing prasowy w związku z kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W dniu 08.11.2018r w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbył się briefing prasowy w związku z ogólnopolską kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie bryg. Radosław Gałczyński, który przywitał przybyłych gości i przedstawił cele spotkania.

W naradzie uczestniczyli reporterzy Gazety Pomorskiej i portalu cmg24.pl.

Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” ma na celu uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz sposobach jak się przed nim uchronić.

Jednym z rozwiązań jest zakup dobrej czujki tlenku węgla. Koszt takiego certyfikowanego urządzenia to około 120zł, a czas eksploatacji to nawet 10lat. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z używania czujki, nie jest do duży koszt a może uratować zdrowie i życie. Mogileńskim strażakom znane są przypadki, gdzie tego typu urządzenie zaalarmowało mieszkańców i w ich opinii ocaliło ich życie. Przedstawiciele komendy omówili także sposób działania czujek tlenku węgla i dymu.

Podczas spotkania przedstawiono wymagania techniczne, jakie powinny mieć budynki wielorodzinne i jednorodzinne.

Podkreślono spełnienia obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli a także sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych. Głównym źródłem zatruć tlenkiem węgla jest niesprawność przewodów kominowych – dymowych i wentylacyjnych. Niestety część mieszkańców zasłania kratki wentylacyjne – niby celem oszczędności na ogrzewaniu, co powoduje że zakłóca się prawidłowe funkcjonowanie systemu wentylacji.

Mogileńscy strażacy podczas interwencji często spotykają się ze stwierdzeniem, że w danym budynku „nie czuć czadu”. Przypominamy. Czadu – tlenku węgla – nie czuć, nie widać, nie słychać. Tlenek węgla to „cichy zabójca”.

Oprócz czujek tlenku węgla warto także zainwestować czujki dymu, które załączą się podczas pożaru.

Pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla to zawroty głowy. Przebywając w pomieszczeniu, w którym ulatnia się tlenek węgla człowiek jest osłabiony, ma bóle głowy, przyspieszoną akcję serca, duszności, jest senny.

Zalecamy aby szybko przewietrzyć mieszkanie, wezwać strażaków, a w przypadku budynków wielorodzinnych – poinformować także sąsiadów, gdyż gaz ten może przenikać do innych mieszkań.

Podsumowując – czujka tlenku węgla to stosunkowo mała inwestycja w duże bezpieczeństwo.

Zdjęcia: KP PSP Mogilno

 

Ćwiczenia RENEGADE – test syren 14-15.11.2018r

W dniu dzisiejszym tj. 14 listopada rozpoczną się ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem sygnałów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza. Ćwiczenia potrwają do dnia 15.11.2018 r.

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Opracowanie: MSWiA

Archiwum