NABÓR DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOGILNIE AKTUALIZACJA

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostaje skierowany kandydat z numerem identyfikacyjnym 3

Ponadto informujemy kandydatów, którzy nie przeszli pozytywnie postępowania rekrutacyjnego, iż istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Termin odbioru dokumentów zgodnie z ogłoszeniem o naborze jest ustalony  do dnia 4 czerwca 2018 r. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

W dniu 17 maja 2017 r. o godzinie 12.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikował się kandydat z numerem ewidencyjnym:

3

W dniu 16 maja 2018 r. o godzinie 8.00 na basenie w Mogilnie przy ulicy Józefa Trzcińskiego 2, 88-300 Mogilno odbędzie się sprawdzian z pływania, następnie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie ul. 900 Lecia 3 88-300 Mogilno zostanie przeprowadzony sprawdzian lęku wysokości (akrofobia).

Do etapu postępowania kwalifikacyjnego  zakwalifikował się kandydat z numerem identyfikacyjnym:

3

Dodatkowe informacje:

Podczas sprawdzianu z pływania obowiązuje strój kąpielowy a podczas sprawdzianu lęku wysokości strój sportowy.
Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

W dniu 15 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Toruniu ul. Legionów 70/76   zostaną przeprowadzone  Testy sprawności fizycznej (Próba wydolnościowa – Beep test, Podciąganie się na drążku, bieg po kopercie). Testy  odbędą się zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej Dz. U. 2005.261.2191 z dnia 2005.12.29 Wersja z dnia 6 kwietnia 2018 r.)

Zbiórka kandydatów o godzinie 8.45

Do etapu postępowania kwalifikacyjnego  zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

UWAGA: Na podstawie art. 28. ust. 10 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zmianami) postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje:

Przed przystąpieniem do powyższego etapu należy przedstawić  dokument tożsamości ze zdjęciem.

Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej należy przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych ( zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby).

W przypadku braku niniejszego zaświadczenia kandydat nie zostanie dopuszczony do ćwiczeń.

Podczas próby wydolnościowej i próby sprawnościowej obowiązuje ubiór sportowy (obuwie bez kolców).

UWAGA:

Kandydaci, którzy posiadają ważne zaświadczenie o zdanym teście sprawności fizycznej w innej jednostce organizacyjnej PSP mogą przedstawić je komisji do dnia 14 maja 2018 r.

Archiwum