Nabór do służby

OGLOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie ogłasza nabór do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie:

 

° liczba wolnych stanowisk – 2

° nazwa stanowisk:

1. stażysta – docelowo: 1 stanowisko etatowe – starszy ratownik,

2. stażysta – docelowo: 1 stanowisko starszy ratownik-kierowca.

° miejsce pełnienia służby – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie,

° rozkład czasu służby: zmianowy w systemie pełnienia służby 24/48.

° planowany termin przyjęcia kandydatów do służby – IV kwartał 2017 roku

Wymagania niezbędne:

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,

– życiorys,

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,

– kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (kserokopia dowodu   osobistego),

– podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

– podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 

* WZÓR OŚWIADCZENIA

* ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

 

Dokumenty wymienione powyżej w pkt 1, 2 oraz składane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

1.     Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym zgodnie z systemem punktowym stosowanym do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności wynikających z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 30).

2.     Test sprawności fizycznej składający się z próby wydolnościowej i prób sprawnościowych przeprowadzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia i na podstawie załącznika nr 3 i 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 ze zmianami).

Zmodyfikowana próba wydolnościowa metodą „Harvard step-up test”

Badany w ciągu 5 minut (mężczyzna) lub 4 minut (kobieta) wchodzi na stopień o wysokości 40 cm (mężczyzna) lub 30 cm (kobieta) w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście
w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna prze 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s). Wskaźnik wydolności FI stanowi iloczyn pracy w sekundach x 100 i pomnożonej przez 2 sumy trzech pomiarów tętna.

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest osiągnięcie wydolności na poziomie minimum 80. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności, kandydata nie dopuszcza się do zaliczenia testu sprawności fizycznej.

Próba sprawnościowa (dla kobiet i mężczyzn):

1. podciąganie się na drążku (drążek na wysokości odskocznej) – ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane

i pozostaje w bezruchu i wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję; oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń; podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

2. bieg na 50 m i 1000 m – ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu; na sygnał „startera” rozpoczyna bieg; czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety; falstart powoduje powtórzenie startu.

Warunkiem zaliczenia próby sprawnościowej jest uzyskanie:

dla mężczyzn:

podciąganie się na drążku – 12 powtórzeń,
bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,
bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

dla kobiet:

podciąganie na drążku – 8 powtórzeń,
bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,
bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund.
W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji za cały sprawdzian wystawia się ocenę niedostateczną, co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3.     Sprawdzian z pływania, który uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

4.     Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia), który uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75 ° i zszedł z niej.

5.     Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będą:

– umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;

– motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;

– zdolność analitycznego myślenia;

– umiejętność planowania i organizowania pracy.

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby z rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez członków komisji, ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania wynosi 50 pkt. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów.

Sposób oceny powyższych kryteriów został określony w § 12 ust. 2-4 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 30).

6.     Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej przez komisje lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej następuje najpierw przez Poradnię Psychologiczną MSWiA w Bydgoszczy. Po pozytywnym zaliczeniu badań psychologicznych, kandydaci otrzymają skierowanie na badania lekarskie, które przeprowadza Kujawsko – Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska MSWiA w Bydgoszczy. Komisja ta wydaje orzeczenie o przydatności kandydata do służby.

UWAGA: Na podstawie art. 28. ust. 10 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zmianami) postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu.

Podczas etapów postępowania kwalifikacyjnego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odstępuje od przeprowadzenia Testu wiedzy dla kandydatów.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie ul. 900-Lecia 3, 88-300 Mogilno.

Termin składania dokumentów upływa dnia 26 maja 2017 r. o godz. 14:00.

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji:

Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie: www.pspmogilno.pl

Inne informacje:

1.     Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niekompletne oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

2.     Każdy kandydat po złożeniu dokumentów otrzymuje numer identyfikacyjny, którym będzie posługiwał się podczas procedury postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, których oferty wpłyną  drogą pocztową numer identyfikacyjny otrzymają na podany w podaniu o przyjęcie do służby adres e-mail (osoby te zobowiązane są do potwierdzenia otrzymania numeru poprzez zwrotną wiadomość e-mail).

3.     Informacja o terminach oraz miejscu przeprowadzania kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zamieszczana będzie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

UWAGA: W dniu 05 czerwca 2017 r. przewiduje się przeprowadzenie próby wydolnościowej – Zmodyfikowanej Metody Harwardzkiej „Harvard step up-test oraz podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).

4.      Po każdym etapie postępowania wyłącznie na stronie internetowej www.pspmogilno.pl  zamieszczana będzie lista numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

5.       Złożone dokumenty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, będą przechowywane w komórce kadrowej KP PSP Mogilno przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Osoba do kontaktu:

mł. asp. Maciej Wichłacz
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
52 315-15-07 w. 134

 

 

 

Archiwum