Menu Zamknij

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie (88-300 Mogilno, ul. 900-Lecia 3, tel. 52 315 15 07, 052 315026 51, e-mail: pspmogilno@pspmogilno.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: (87-100 Toruń, ul. Prosta 32 mail: iod_mogilno@kujawy.psp.gov.pl).
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO
  |– w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 3. Odbiorcami Pani danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 4. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 5. Posiada Pani/Panu prawo do
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax. 225310301,
  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.