Marek

Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.
Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Źródło: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

Briefing prasowy w związku z kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W dniu 08.11.2018r w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbył się briefing prasowy w związku z ogólnopolską kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie bryg. Radosław Gałczyński, który przywitał przybyłych gości i przedstawił cele spotkania.

W naradzie uczestniczyli reporterzy Gazety Pomorskiej i portalu cmg24.pl.

Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” ma na celu uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz sposobach jak się przed nim uchronić.

Jednym z rozwiązań jest zakup dobrej czujki tlenku węgla. Koszt takiego certyfikowanego urządzenia to około 120zł, a czas eksploatacji to nawet 10lat. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z używania czujki, nie jest do duży koszt a może uratować zdrowie i życie. Mogileńskim strażakom znane są przypadki, gdzie tego typu urządzenie zaalarmowało mieszkańców i w ich opinii ocaliło ich życie. Przedstawiciele komendy omówili także sposób działania czujek tlenku węgla i dymu.

Podczas spotkania przedstawiono wymagania techniczne, jakie powinny mieć budynki wielorodzinne i jednorodzinne.

Podkreślono spełnienia obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli a także sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych. Głównym źródłem zatruć tlenkiem węgla jest niesprawność przewodów kominowych – dymowych i wentylacyjnych. Niestety część mieszkańców zasłania kratki wentylacyjne – niby celem oszczędności na ogrzewaniu, co powoduje że zakłóca się prawidłowe funkcjonowanie systemu wentylacji.

Mogileńscy strażacy podczas interwencji często spotykają się ze stwierdzeniem, że w danym budynku „nie czuć czadu”. Przypominamy. Czadu – tlenku węgla – nie czuć, nie widać, nie słychać. Tlenek węgla to „cichy zabójca”.

Oprócz czujek tlenku węgla warto także zainwestować czujki dymu, które załączą się podczas pożaru.

Pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla to zawroty głowy. Przebywając w pomieszczeniu, w którym ulatnia się tlenek węgla człowiek jest osłabiony, ma bóle głowy, przyspieszoną akcję serca, duszności, jest senny.

Zalecamy aby szybko przewietrzyć mieszkanie, wezwać strażaków, a w przypadku budynków wielorodzinnych – poinformować także sąsiadów, gdyż gaz ten może przenikać do innych mieszkań.

Podsumowując – czujka tlenku węgla to stosunkowo mała inwestycja w duże bezpieczeństwo.

Zdjęcia: KP PSP Mogilno

 

Ćwiczenia RENEGADE – test syren 14-15.11.2018r

W dniu dzisiejszym tj. 14 listopada rozpoczną się ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem sygnałów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza. Ćwiczenia potrwają do dnia 15.11.2018 r.

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Opracowanie: MSWiA

Pożar w budynku wielorodzinnym w Kwieciszewie (gm. Mogilno)

4 listopada 2018r (niedziela) ok. godz. 01:05 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o dużym zadymieniu budynku wielorodzinnego w Kwieciszewie (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24 i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GBA 2,5/12 z OSP Kwieciszewo i SLRT z OSP Gębice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano duże zadymienie w jednym z mieszkań na parterze w budynku wielorodzinnym. Wewnątrz zamkniętego mieszkania, w strefie zadymienia znajdowała się jedna osoba.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępu polegały na wejściu do mieszkania przez okno. Rota ewakuowała mężczyznę na zewnątrz pomieszczenia. Po wyniesieniu poszkodowanego mężczyzny w miejsce bezpieczne, stwierdzono u niego brak oddechu i tętna – rozpoczęto RKO i kontynuowano je do momentu przekazania przybyłemu Zespołowi Pogotowia Ratunkowego. Niestety nie udało się przywrócić czynności życiowych poszkodowanemu. Równocześnie przeprowadzono ewakuację mieszkańców z całego budynku wielorodzinnego na czas prowadzenia działań gaśniczych (9 osób w tym jedno dziecko), odłączono zasilanie elektryczne w mieszkaniu, podano jeden prąd wody na palące się przedmioty wewnątrz pomieszczenia, oddymiono budynek.
Po sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń w budynku na zawartość tlenku węgla (po przewietrzeniu budynku urządzenie nie wskazało tlenku węgla) zdecydowano o powrocie mieszkańców do swoich mieszkań.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Technik Policji, Pogotowie Ratunkowe, Wicestrosta Mogileński, Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie, Zastępca Dowódcy JRG w Mogilnie, Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Mogileńskie Domy.

Ostatni zastęp wrócił do bazy po ok. 3,5h.

Zdjęcia: p. Paweł Krzyżan (cmg24.pl)

Pożar w piwnicy bloku na ul. 22 Stycznia w Mogilnie

27 października 2018r (sobota) ok. godz. 22:35 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze śmieci w piwnicy bloku na ul. 22 Stycznia w Mogilnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GCBA 5/32 z OSP Gębice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zadymienie na klatce schodowej oraz w piwnicy budynku wielorodzinnego. Osoba zgłaszająca przebywała na zewnątrz budynku. Poinformowała przybyłe zastępy o prawdopodobnym miejscu powstania pożaru.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu instalacji elektrycznej w obiekcie, wprowadzeniu roty z prądem wody, oraz drugiej roty z kamerą termowizyjną w celu lokalizacji pożaru. Ratownicy pracowali w sprzęcie ODO. Po zlokalizowaniu źródła ognia w jednym z pomieszczeń podano jeden prąd wody w natarciu na palące się śmieci. Jednocześnie prowadzono wentylację klatki schodowej w celu zabezpieczenia drogi ewakuacji. Podczas prowadzonych działań ewakuowano z budynku 28 osób. Po ugaszeniu pożaru budynek został przewietrzony oraz sprawdzony wykrywaczem wielogazowym w celu wykrycia gazów niebezpiecznych. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań. Przybyłe na miejsce zdarzenia Pogotowie Gazowe sprawdziło szczelność instalacji gazowej w obiekcie.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Gazowe, Zarządca budynku.

Działania zastępów trwały ok. 2h.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Wypadek 2 samochodów osobowych w Sucharzewie (gm. Dąbrowa)

25 października 2018r (czwartek) ok. godz. 8:30 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku 2 samochodów osobowych w Sucharzewie (gm. Dąbrowa).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24, 2 x SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp SLRt z OSP Dąbrowa.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po wcześniejszym zderzeniu. Jedno z aut znajdowało się w przydrożnym rowie, natomiast drugie na poboczu drogi wojewódzkiej 254. Samochodami podróżowali sami kierowcy, którzy byli uwięzieni w autach.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na wykonaniu dostępu  do osób znajdujących się w samochodach przy użyciu narzędzi hydraulicznych a następnie ewakuacji poza strefę zagrożenia i udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Rozpoczęte działania kontynuowały przybyłe na miejsce zdarzenia Zespoły Ratownictwa Ratunkowego.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pomoc Drogowa.

Działania zastępów trwały ok. 2,5h.

Zdjęcia: p. Paweł Krzyżan (cmg24.pl)

Ostrzeżenie na dzień 23/24.10.2018 – Silny wiatr

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.10.2018 do godz. 06:00 dnia 24.10.2018

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB

Kolizja 2 samochodów w Sucharzewie (gm. Dąbrowa)

22 października 2018r (poniedziałek) ok. godz. 11:25 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu dostawczego z ciężarowym w Sucharzewie (gm. Dąbrowa).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp SLRt z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa uszkodzone pojazdy. Samochód ciężarowy znajdował się na pasie drogi w kierunku miejscowości Dąbrowa, natomiast samochód dostawczy znajdował się na bocznej drodze. Pojazdami podróżowały w sumie 4 osoby. Wszystkie znajdowały się poza pojazdami. Jedna osoba wymagała pomocy lekarskiej. Pogotowie oraz Policja na miejscu.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na sprawdzeniu szczelności układów paliwowych w uszkodzonych pojazdach, odłączeniu akumulatorów oraz usunięciu pozostałości pokolizyjnych z jezdni.
Do czasu przybycia holownika kierowano ruchem drogowym – ruch wahadłowy. Osoba poszkodowana po przebadaniu przez lekarza pozostała na miejscu zdarzenia. Samochód ciężarowy został odholowany przez holownik.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe (przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej), Pomoc Drogowa.

Działania zastępów trwały ok. 3,5h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Pożar ścierniska kukurydzy w Mierucinie (gm. Dąbrowa)

20 października 2018r (sobota) ok. godz. 16:10 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze rżyska po kukurydzy w Mierucinie (gm. Dąbrowa).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastęp GCBA 5/32 z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palące się rżysko po ściętej kukurydzy na powierzchni ok. 500m2.
Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palące się rżysko oraz dogaszeniu pozostałości przy pomocy tłumic.

Działania zastępów trwały ok. 1h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Archiwum