Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.
Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Źródło: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

Punkt informacyjny kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

W związku kampanią społeczną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, uruchomiony został punkt informacyjny polegający na udzielaniu informacji osobom zainteresowanym ochroną przed zagrożeniami pożarowymi, w tym zagrożeniami związanymi z zatruciami tlenkiem węgla.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w w/w sprawie są:

 • Poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:30, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie: st. kpt. Patryk Kaczmarek, tel. kontaktowy 52 315 23 51 wew.113, adres email: prewencja@pspmogilno.pl,
 • Całodobowo 7 dni w tygodniu, dyżurni Powiatowego Stanowiska Kierowania w Mogilnie: asp. sztab. Krzysztof Meller, asp. sztab. Patryk Szczepankiewicz, mł. asp. Grzegorz Zawiasiński, st. ogn. Adam Wanecki, st. ogn. Mariusz Madyjewski, tel. kontaktowy 52 315 23 51, adres email: psk@pspmogilno.pl.

Ostrzeżenia na dzień 13.02.2019 – Opady marznące

Zjawisko: Opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 02:00 dnia 13.02.2019 do godz. 09:00 dnia 13.02.2019

Przebieg: Prognozuje się słabe opady śniegu, przechodzące w deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Grzegorz Pietrucha

Źródło informacji: IMGW-PIB

Kolizja 3 samochodów na DK 15 w pobliżu Wylatowa (gm. Mogilno)

8 lutego 2019 r. (piątek) ok. godz. 18:55 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji 3 samochodów na DK 15 w pobliżu Wylatowa (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Opel Astra (podróżowała jedna osoba), Opel Astra kombi (podróżowały dwie osoby) znajdujące się na DP 2417C oraz Volkswagen  T5 (podróżowało 7 osób w tym troje dzieci) na DK 15 po wcześniejszej kolizji. Osoby podróżujące poza pojazdami bez obrażeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu instalacji elektrycznej w samochodach, kierowaniu ruchem na DK 15. Następnie usunięto pozostałości powypadkowe i zneutralizowano rozlane płyny eksploatacyjne.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały blisko 2h.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Czołowe zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym w Kwieciszewie (gm. Mogilno)

6 lutego 2019 r. (środa) ok. godz. 06:20 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego i ciężarowego w Kwieciszewie (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24 i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastęp GBA 2,5/12 z OSP Kwieciszewo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód ciężarowy z naczepą (cysterna, bez ładunku) oraz samochód osobowy Fiat po wcześniejszym czołowym zderzeniu. Pojazdy znajdowały się na prawym pasie drogi. Kierowca samochodu ciężarowego opuścił pojazd o własnych siłach, kierowca samochodu osobowego znajdował się w pojeździe z licznymi obrażeniami ciała.

Miejsce akcji zabezpieczono. Podjęto natychmiastową decyzję o ewakuacji poszkodowanego kierowcy samochodu osobowego na nosze typu deska. W trakcie ewakuacji przystąpiono do udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanemu. Po przybyciu na miejsce zespołu PRM dalsze udzielanie pomocy odbywało się wspólnie z ratownikami pogotowia. Odcięto dopływ prądu z akumulatorów, sprawdzono szczelność układu paliwowego a w dalszej części działań udzielono pomocy policji w kierowaniu ruchem w miejscu wypadku.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały blisko 3h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Pożar budynku gospodarczego w Gaju (gm. Jeziora Wielkie)

5 lutego 2019 r. (wtorek) ok. godz. 12:25 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Gaju (gm. Jeziora Wielkie).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24, SHD-19 i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GCBA 5/35 z OSP Jeziora Wielkie, GBA 2,5/16 z OSP Wójcin i GBA 2,5/21 z OSP Ostrowo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano mieszkańców, którzy podali jeden prąd wody z węża ogrodowego na palący się torf we workach, który wykorzystywano do zasadzenia sadzonek w szklarni. Przed zastępami odłączono zasilanie elektryczne na głównym zabezpieczeniu.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu prądu wody przy użyciu szybkiego natarcia na palący się torf a następnie wyniesiono piec węglowy i worki z torfem na zewnątrz budynku.

Działania zastępów trwały blisko 1,5h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Kolizja 2 samochodów osobowych w miejscowości Wszedzień (gm. Mogilno)

3 lutego 2019 r. (niedziela) ok. godz. 16:20 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji 2 samochodów osobowych w miejscowości Wszedzień (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po zderzeniu. Oba pojazdy znajdowały się poza jezdnią w przydrożnym rowie – brak jakichkolwiek wycieków. Samochodem Opel Meriva podróżowały 3 osoby, a samochodem Opel Astra jedna osoba – wszyscy bez obrażeń znajdowali się poza pojazdami. Ruch na DW 254 odbywał się wahadłowo.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu zasilania w pojazdach, zakręceniu butli z gazem LPG. Do czasu przybycia Policji, strażacy kierowali ruchem drogowym.

Na miejsce zdarzenia przybył także patrol Policji.

Działania zastępów trwały około 40min.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Kolizja samochodu osobowego w Mogilnie

2 lutego 2019 r. (sobota) ok. godz. 13:20 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego na ul. Wybudowanie w Mogilnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Mitsubishi po wcześniejszym uderzeniu w słup energetyczny. Kierowca poza pojazdem bez obrażeń. Samochód blokował jezdnię w dwóch kierunkach. Droga całkowicie zablokowana.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępu polegały na wsparciu psychicznym kierowcy samochodu osobowego, który odmówił przyjazdu na teren działań ZRM. Odłączono zasilanie elektryczne w pojeździe oraz zakręcono instalację gazową. Przybyłe na miejsce działań Pogotowie Energetyczne  zdecydowało o odłączeniu napięcia  oraz wymianie uszkodzonego słupa. Uszkodzony pojazd został usunięty z DP2416C na pobocze i przekazany protokolarnie właścicielowi.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Energetyczne.

Działania zastępów trwały około 1h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

 

Zatrucie tlenkiem węgla w Kuśnierzu (gm. Jeziora Wielkie)

2 lutego 2019 r. (sobota) ok. godz. 05:25 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o zatruciu tlenkiem węgla w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kuśnierzu (gm. Jeziora Wielkie).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GCBA 5/35 z OSP Jeziora Wielkie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano Zespół Pogotowia Ratunkowego, który udzielał pierwszej pomocy trzem mieszkańcom budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Osoby badane przez załogę karetki skarżyły się na mdłości, bóle oraz zawroty głowy.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na sprawdzeniu mieszkania nr. 1 (5 osób w tym 3 pod opieką ZRM) na zawartość tlenku węgla wykrywaczem wielogazowym (wynik: 60 ppm.). Ratownicy pracowali w sprzęcie ODO. Jednocześnie z dokonywanymi pomiarami została przeprowadzona ewakuacja całego budynku wielorodzinnego. Łącznie ewakuowano 11 osób. Wygaszono piece kaflowe w każdym z mieszkań, przewietrzono budynek wentylatorem osiowym. Po przewietrzeniu ponownie dokonano sprawdzenia mieszkań (wynik: 0 ppm.). Osoby z objawami zatrucia tlenkiem węgla zostały zabrane do szpitala.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały blisko 3h 20min.

Zdjęcia: OSP Jeziora Wielkie

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Strzelno

W dniu 1 lutego br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie odbyło się zebranie sprawozdawcze.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Kaczmarek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie bryg. Radosław Gałczyński, Wicestarosta Mogileński Marian Mikołajczak, Burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Dubicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Urzędu Miejskiego Remigiusz Koprowski, Dyrektor MGOKIR w Strzelnie Paweł Gębala, przedstawiciele Lasów Państwowych Roman Pawlak oraz Ryszard Kotliński, Prezes oraz Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie powiat Pucki dh Joachim Marzenion i dh Roman Detlaf, Komendant Miejsko-Gminny dh Jan Lewandowski, druhny i druhowie z miejscowej jednostki, oraz orkiestra dęta pod batutą dh Piotra Barczaka.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2018 oraz przedstawiono plan działalności na rok 2019. Wyróżniono nowo przyjętych strażaków oraz wręczono im stopnie strażaka OSP przez Prezesa, Wiceprezesa, Naczelnika i Sekretarza jednostki.

Tekst i zdjęcia: dh Marek Wziętek (OSP Strzelno)

 

Uroczyste przekazanie GCBA 9,2/32 dla OSP Gębice

25 stycznia 2019 roku był dla społeczności Gębic i okolic dniem wyjątkowym. Tego dnia przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i poświęcenia nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo GCBA 9,2/32.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druha Arkadiusza Kapłoniaka Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druhowi Tomaszowi Barczakowi.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu mł. bryg. Jacek Kaczmarek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie bryg. Radosław Gałczyński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie Tomasz Barczak (zarazem Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego), Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Mogileński Bartosz Nowacki, Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego Robert Musidłowski, Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie Paweł Molenda, Kapelan ZOSP RP Powiatu Mogileńskiego ks. Tomasz Walterbach, ks. Stanisław Siuchniński – proboszcz miejscowej parafii, przedstawiciele lokalnej społeczności oraz zaproszeni goście.

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo o mocy 410KM posiada automatyczną skrzynię biegów, napęd 6×6, klimatyzację, trzyosobową kabinę załogi, zbiornik wodny o pojemności 9200l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 1000l, autopompę o wydajności 3200l/min, 6 zraszaczy, wyciągarkę elektryczną o uciągu 8 ton, linię szybkiego natarcia, oświetlenie LED, kamerę cofania.

Zakup samochodu był możliwy dzięki środkom finansowym z budżetu gminy Mogilno w kwocie 377.935,95 zł oraz dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 701.881,05 zł. Całkowity koszt pojazdu to 1.079.817 zł.

Poświęcenia samochodu dokonał ks. Tomasz Walterbach oraz ks. Stanisław Siuchniński.

Zaproszeni goście gratulowali jednostce nowego pojazdu oraz dziękowali za dotychczasową służbę na rzecz mieszkańców powiatu. Nie mogło również zabraknąć podziękowań dla samorządowców, bez pomocy których zakup samochodu byłby niemożliwy.

Tekst: OSP Gębice

gallery wordpress plugin

Zdjęcia: Paweł Krzyżan (cmg24.pl)

Pożar budynku wielorodzinnego w Strzelnie

23 stycznia 2019 r. (środa) ok. godz. 11:40 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego na ul. Rynek w Strzelnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24, SHD-19 i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, SH-23,8 z JRG 2 Inowrocław i GCBA 5/32 z JRG 1 Inowrocław oraz 11 zastępów OSP z terenu powiatu mogileńskiego i inowrocławskiego. Na miejsce zdarzenia przybył także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu oraz Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Do KP PSP w Mogilnie zadysponowano zastęp GCBA 5/32 z OSP Dąbrowa w celu zabezpieczenia operacyjnego powiatu.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palący się dach budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Płomienie na zewnątrz budynku dwukondygnacyjnego znajdującego się bezpośrednio przy drodze krajowej DK15. Droga całkowicie zablokowana. Budynek w zwartej zabudowie pokryty eternitem.

Miejsce akcji zabezpieczono. Po dojeździe na miejsce uzyskano informację od osób postronnych, że wewnątrz znajduje się jedna osoba, która nie chce opuścić miejsca zamieszkania. Działania zastępów polegały na podaniu jednego prądu wody przy użyciu działka przewoźnego z samochodu GCBA z OSP Strzelno i w tym samym czasie przystąpiono do przeszukania pomieszczeń. Dowódca zastępu w trakcie dotarcia do mieszkania zastał na schodach kobietę, którą ewakuował z budynku, a następnie wraz z cywilem ewakuowano w bezpieczne miejsce. Kobieta poinformowała, że w mieszkaniu są jeszcze dwa psy. Strażacy weszli do mieszkania, a następnie ewakuowali zwierzęta na zewnątrz budynku. W trakcie przeszukiwania mieszkania zlokalizowano butlę z gazem propan-butan i wyniesiono ją poza budynek. Osobę ewakuowaną przekazano przybyłemu na miejsce ZPR. Odłączono zasilanie energetyczne w budynku oraz odcięto dopływ gazu. Jednocześnie z prowadzonymi w/wym. czynnościami podano dwa prądy wody na palący się dach budynku od strony podwórza. Po przybyciu SHD-19 podano kolejny prąd wody. Zastęp SHD-23,8 z JRG Inowrocław przystąpił do rozbiórki pokrycia dachowego. Ratownicy w strefie zadymionej pracowali w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Ewakuowana osoba po przebadaniu przez ratowników medycznych pozostała ma miejscu zdarzenia. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do częściowej rozbiórki konstrukcji dachowej zgodnie z zaleceniami przedstawiciela nadzoru budowlanego oraz sprawdzono pogorzelisko kamerą termowizyjną. Następnie ewakuowano mienie z mieszkania na zewnątrz budynku gdzie przy użyciu samochodu dostawczego użyczonego przez gminę Strzelno przewieziono w miejsce wskazane przez poszkodowaną osobę.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu mł. Bryg. Jacek Kaczmarek, Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu, Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie, Burmistrz Strzelna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, Nadzór Budowlany, Straż Miejska, przedstawiciel GDDKiA.

Ostatni zastęp wrócił do bazy po około 6,5h.

gallery wordpress plugin

Zdjęcia: p. Paweł Krzyżan (cmg24.pl)

 

 

Archiwum