Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.
Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Źródło: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

Punkt informacyjny kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

W związku kampanią społeczną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, uruchomiony został punkt informacyjny polegający na udzielaniu informacji osobom zainteresowanym ochroną przed zagrożeniami pożarowymi, w tym zagrożeniami związanymi z zatruciami tlenkiem węgla.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w w/w sprawie są:

 • Poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:30, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie: st. kpt. Patryk Kaczmarek, tel. kontaktowy 52 315 23 51 wew.113, adres email: prewencja@pspmogilno.pl,
 • Całodobowo 7 dni w tygodniu, dyżurni Powiatowego Stanowiska Kierowania w Mogilnie: asp. sztab. Krzysztof Meller, asp. sztab. Patryk Szczepankiewicz, mł. asp. Grzegorz Zawiasiński, st. ogn. Adam Wanecki, st. ogn. Mariusz Madyjewski, tel. kontaktowy 52 315 23 51, adres email: psk@pspmogilno.pl.

Pożar budynku jednorodzinnego w Słaboszewie (gm. Dąbrowa)

14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) ok. godz. 05:15 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego w Słaboszewie (gm. Dąbrowa).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24 i 3xSLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastępy OSP: GBM 2,5/8 z OSP Parlin, GCBA 5/32 z OSP Gębice i GCBA 5/32 z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palący się budynek mieszkalny jednorodzinny. Pożarem objęte było pomieszczenie kuchni oraz poddasze i dach budynku. Znajdujący się w pobliżu palącego domu pracownicy pobliskiego zakładu poinformowali KDR, że ewakuowali z budynku na zewnątrz jedną osobę (mężczyznę) bez żadnych oznak życia. Poinformowali również, że w budynku znajduje się jeszcze jedna osoba.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na wprowadzeniu roty w sprzęcie ochrony układu oddechowego z linią szybkiego natarcia do wnętrza budynku w celu odnalezienia i ewakuowania pozostałej wewnątrz budynku osoby. Równocześnie odłączono zasilanie elektryczne w budynku i rozpoczęto działania gaśnicze podając początkowo jeden prąd wody w natarciu na palący się dach i poddasze budynku. Druga osoba poszkodowana została odnaleziona i ewakuowana na zewnątrz budynku. następnie do działań gaśniczych włączono drugi prąd wody w natarciu na palące się elementy budynku. Po częściowym ugaszeniu pożaru przystąpiono do rozbiórki nadpalonych elementów budynku i ich dogaszania. Prowadzono również oddymianie i przewietrzanie budynku. Ratownicy pracowali w sprzęcie OUO. W przypadku obu poszkodowanych odstąpiono od czynności medycznych.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne.

Działania zastępów trwały około 3h.

Zdjęcia: p. Paweł Krzyżan (cmg24.pl)

 

Ranny łabędź na tafli lodu jeziora Popielewskiego w Wylatowie (gm. Mogilno)

12 stycznia 2019 r. (sobota) ok. godz. 14:55 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o rannym łabędziu przebywającym na tafli lodu jeziora Popielewskiego w Wylatowie (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano patrol Straży Miejskiej, który wskazał miejsce przebywania rannego łabędzia.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępu polegały na schwytaniu rannego ptaka przy użyciu chwytaka przeznaczonego dla zwierząt oraz ubrań do pracy w wodzie. Schwytane zwierzę przekazano Straży Miejskiej. Łabędź doznał złamania nogi.

Na miejsce zdarzenia przybył także patrol Straży Miejskiej.

Działania zastępów trwały około 40 minut.

Zdjęcia: JRG Mogilno

 

Ostrzeżenia na dzień 14.01.2019 – Silny wiatr

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 04:00 dnia 14.01.2019 do godz. 20:00 dnia 14.01.2019

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, okresami w porywach do 75 km/h z północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska-Szefka

Źródło informacji: IMGW-PIB

Kolizja samochodu osobowego w Kwieciszewie (gm. Mogilno)

9 stycznia 2019 r. (środa) ok. godz. 15:45 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego w Kwieciszewie (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GBA 2,5/12 z OSP Kwieciszewo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy w przydrożnym rowie po wcześniejszej kolizji z kołem, które wcześniej odkręciło się w trakcie jazdy od samochodu ciężarowego.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu instalacji elektrycznej w pojeździe, sprawdzeniu wycieków płynów eksploatacyjnych oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem na drodze krajowej DK15. Po przebadaniu przez ratownika medycznego kierująca samochodu Citroen bez obrażeń pozostała na miejscu zdarzenia.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały blisko 1,5h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Kolizja samochodu osobowego w Szczepanowie (gm. Dąbrowa)

8 stycznia 2019 r. (wtorek) ok. godz. 09:10 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego w Szczepanowie (gm. Dąbrowa).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp SLRt z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Toyota na jednym pasie drogi z rozbitym przodem. Pojazdem podróżowała jedna osoba. Znajdowała się ona wewnątrz karetki pogotowia.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu akumulatora, sprawdzeniu wycieków, kierowaniu ruchem drogowym oraz usunięciu pojazdu z drogi.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały ok. 1h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Kolizja samochodu osobowego na ul. Konopnickiej w Mogilnie

4 stycznia 2019 r. (piątek) ok. godz. 15:30 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego na ul. Konopnickiej w Mogilnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GCBA 4,5/24 i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GBA 2,5/12 z OSP Kwieciszewo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy na chodniku, oraz 4 osoby poszkodowane, które znajdowały się obok pojazdu.
Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na zapewnieniu poszkodowanym wsparcia psychicznego do czasu przybycia zespołu pogotowia ratunkowego. Po przybyciu karetki pogotowia osoby zostały przekazane ratownikom medycznym. Po przebadaniu pozostały na miejscu zdarzenia.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały ponad 1h.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Kolizja samochodu dostawczego w miejscowości Dzierzążno (gm. Mogilno)

4 stycznia 2019 r. (piątek) ok. godz. 15:15 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu dostawczego w miejscowości Dzierzążno (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp SLRt z OSP Gębice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód dostawczy Fiat po wcześniejszym uderzeniu w drzewo. Wewnątrz pojazdu znajdowała się kierująca nim kobieta oraz pasażer. Kobieta uskarżała się na ból w okolicy barku oraz odcinka szyjnego kręgosłupa. Pasażer nie zgłaszał żadnych dolegliwości.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Po przybyciu ZRM poszkodowaną kobietę przeprowadzono do karetki. Podczas działań prowadzono wsparcie psychiczne poszkodowanej. Poszkodowana osoba została zabrana przez ZRM do szpitala w celu wykonania dokładnych badań.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały ok. 1,5h.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Wypadek samochodu osobowego w Czerniaku (gm. Mogilno)

1 stycznia 2019 r. (wtorek) ok. godz. 07:40 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w Czerniaku (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GCBA 5/35 z OSP Strzelno.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy BMW, który po dachowaniu znajdował się w przydrożnym rowie przy DK15. Pojazdem podróżowały dwie osoby. Jedna osoba znajdowała się w karetce pogotowia pod opieką ZRM, druga znajdowała się w rozbitym pojeździe na miejscu kierowcy pod opieką ratownika medycznego. DK15 na tym odcinku całkowicie zablokowana, Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na pomocy zespołowi pogotowia w przetransportowaniu kierowcy BMW do karetki pogotowia. Równocześnie odłączono zasilanie i sprawdzono szczelność układu paliwowego w rozbitym samochodzie. W dalszej fazie działań zabezpieczono lądowanie a następnie start przybyłego na miejsce śmigłowca LPR. Pasażer został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy, natomiast kierowca karetką pogotowia do szpitala w Inowrocławiu.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Technik Policji, Pogotowie Ratunkowe, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, przedstawiciel GDDKiA.

Działania zastępów trwały ok. 3,5h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Pożar altany ogrodowej przy ul. Magazynowej w Mogilnie

28 grudnia 2018r (piątek) ok. godz. 15:00 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze altany ogrodowej przy ul. Magazynowej w Mogilnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano altanę ogrodową w całości objętą ogniem.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na palącą się altankę. Po ugaszeniu pożaru przeszukano pogorzelisko na obecność osób – brak poszkodowanych.

Na miejsce zdarzenia przybył także patrol Policji.

Działania zastępów trwały ok. 50min.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Przekazanie kart rabatowych PKN Orlen dla druhów OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu

28 grudnia 2018 r. (piątek) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbyło się spotkanie podczas, którego Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie bryg. Radosław Gałczyński oraz Dowódca JRG Mogilno st. kpt. Łukasz Rogalski przekazali na ręce Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu karty uprawniające do rabatu na paliwa w całej sieci PKN Orlen w Polsce.

Otrzymanie wspomnianych kart jest następstwem podpisania umowy pomiędzy PKN ORLEN, a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Uprawnionymi do udziału w programie są czynni strażacy OSP włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 gr brutto za 1 litr paliwa na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA. Program wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Podczas spotkania komendant  omówił szczegółowe zasady korzystania z programu.

Karty w ramach programu „Karta Rabatowa” otrzymali druhowie z Dąbrowy, Jezior Wielkich, Wójcina, Strzelna, Ostrowa i Gębic.

Zdjęcia: KP PSP Mogilno

Archiwum