STOP pożarom traw!

W 2015 r. w Polsce doszło do 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w naszym kraju. Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw. Do dzisiaj, tj. 22 marca 2016 r., strażacy gasili już 5336 pożarów traw i nieużytków.
Najwięcej tego typu pożarów zanotowano w marcu i kwietniu ubiegłego roku – razem 43 724. W wyniku pożarów traw w 2015 r. zginęło 7 osób, a 141 zostało rannych.

22 marca 2016 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbył się briefing prasowy inaugurujący kampanię pod hasłem „STOP pożarom traw!”, który poprowadził st. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy KG PSP.
Przedstawił on dane statystyczne, skalę zaangażowania straży pożarnej w interwencje związane z wypalaniem traw, straty dla środowiska naturalnego oraz koszty, jakie ponosi każdy obywatel w związku z pożarami i zaangażowaniem służb ratowniczych.

Wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych.
W grupie docelowej akcji znaleźli się m.in. nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy terenów wiejskich, właściciele ogródków działkowych.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.
Angażują również wiele zastępów ratowniczych, których pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w innym miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi.

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, łąki wraz z terenami upraw rolnych dość często sąsiadują z gruntami leśnymi. Ogień z suchych traw porastających nieużytki niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe i starodrzewia poważnie uszkadzając.

Straty ekologiczne spowodowane pożarami traw:
• Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
• Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
• Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).
• Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
• Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.
• Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
• W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
• Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.
• Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).
• Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca spalania, z uwagi na wysoką toksyczność dymu.
• Duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków.
• Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może spalać się do kilku metrów w głąb w zależności od jego porowatości związanej z dostępem tlenu. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze traw regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to wiele setek lat.

Wypalanie traw jest prawem zabronione!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.),
• Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);
• Art. 30 ust. 3 pkt 3 „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
• Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

• Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Inne akty prawne mówiące o problematyce wypalania traw.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania,
W rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm (poz. 1372).
• § 3. 1. – Zabrania się wypalania gruntów rolnych.

Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne, może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

Dopłaty bezpośrednie Unii Europejskiej dla właścicieli gruntów rolnych
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie.
Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej – art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami).
Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§3 ust. 2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej. Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także dochodzi do powstawania pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego.

Patrz też film: „Trawa to nie zabawa…”  https://www.youtube.com/watch?v=0ni5vVhxzLc#t=22

Bezpośrednie linki do materiałów:

http://www.straz.gov.pl/porady/wypalanie_traw

http://kujawy.psp.gov.pl/news.php?readmore=804

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Rozpoczecie-kampanii-STOP-pozarom-traw/idn:35876

Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze

W dniu 30 kwietnia 2016 roku w Bielicach odbyły się powiatowe zawody sportowo – pożarnicze. Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach: grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze oraz grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami.

Do udziału w zawodach zgłoszono:

Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze:

GMINA MOGILNO

 1. OSP Gębice
 2. OSP Padniewo

GMINA STRZELNO

 1. OSP Strzelno
 2. OSP Ostrowo

GMINA DĄBROWA

 1. OSP Dąbrowa
 2. OSP Mokre

GMINA JEZIORA WIELKIE

 1. OSP Jeziora Wielkie
 2. OSP Golejewo

Grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze

GMINA MOGILNO

 1. OSP Gębice
 2. OSP Padniewo

GMINA STRZELNO

 1. OSP Ciencisko

Na zawody pomimo zgłoszenia nie przybyła jednostka OSP Mokre.

Rywalizacji przyglądali się zaproszeni na zawody goście a wśród nich m.in.: Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie,  bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie, mł. bryg. Radosław Gałczyński – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie, Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna, Ewaryst Matczak – Burmistrz Strzelna, Zbysław Woźniakowski – Wójt Gminy Jeziora Wielkie, Ryszard Strzelecki – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Mogilnie,  Włodzimierz Jopek – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Strzelnie, Władysław Domagalski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dąbrowie, Roman Bąk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego związku OSP RP w Mogilnie, Jan Lewandowski – członek Zarządu Oddziału Powiatowego związku OSP RP w Mogilnie, Franciszek Łukomski – członek Zarządu Oddziału Powiatowego związku OSP RP w Mogilnie, Piotr Zieliński – członek Zarządu Oddziału Powiatowego związku OSP RP w Mogilnie, Arkadiusz Kowalski – członek Zarządu Oddziału Powiatowego związku OSP RP w Mogilnie, Grzegorz Kopinski – członek Zarządu Oddziału Powiatowego związku OSP RP w Mogilnie, przedstawiciele jednostek OSP Powiatu Mogileńskiego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  bryg. Marek Kryszak wyznaczył na sędziego głównego zawodów, a zarazem przewodniczącego komisji st. kpt. Łukasza Rogalskiego – Dowódcę JRG Mogilno. W skład komisji sędziowskiej weszli pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie: mł asp. Michał Drobyszewski – sekretarz, st. asp. Marek Lange, asp. Mariusz Politowski, mł. kpt. Mariusz Dybicz, mł. asp. Karol Jagodziński, st. asp. Patryk Szczepankiewicz, mł. asp. Grzegorz Olszewski, st. ogn. Adam Wanecki, ogn. Waldemar Łukomski.

Ostateczna klasyfikacje przedstawiała się następująco:

Kategoria „A” – męskie drużyny pożarnicze:

 • OSP Ostrowo- I miejsce
 • OSP Strzelno- II miejsce
 • OSP Padniewo – III miejsce
 • OSP Gębice – IV miejsce
 • OSP Golejewo – V miejsce
 • OSP Jeziora Wielkie – VI miejsce
 • OSP Dąbrowa – VII miejsce

Kategoria „C” – kobiece drużyny pożarnicze:

 • OSP Padniewo- I miejsce
 • OSP Ciencisko- II miejsce
 • OSP Gębice- III miejsce

Po zakończonych zawodach wręczono pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy zostali poczęstowani strażacką grochówką.

 IMG_2600

IMG_2812

IMG_2810

IMG_2660

IMG_2788

IMG_2755

IMG_2764

IMG_2831

Zdjęcia i tekst dzięki uprzejmości p. Edyty Owsińskiej (Starostwo Powiatowe w Mogilnie)

Ostrzeżenie na dzień 03.05.2016 – burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: po południu i noc 03.05.2016r

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20mm do 30mm, lokalnie do 40mm, oraz porywami wiatru do 80km/h. Lokalnie możliwy grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienie zjawisk na południu i wschodzie województwa.

 Uwagi: Brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB

Pożar trawy i trzciny na ul. Przemysłowej w Mogilnie

30 kwietnia 2016r około godz. 16:05 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze stogu trawy i trzciny na ul. Przemysłowej w Mogilnie.

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palącą się trawę i trzcinę na nieużytkach o powierzchni około 0,4ha. Nie było zagrożenia dla budynków.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępu polegały na podaniu 2 prądów wody w natarciu na palącą się trawę i trzcinę. W tym celu wykorzystano pompę pływającą „Niagara” oraz autopompę samochodu GBA. W trakcie działań pozostałości dogaszano tłumicami. Podczas działań drobnym utrudnieniem było oddalenie miejsca pożaru od drogi gruntowej o około 50m i fakt iż pożar miał miejsce na grząskim i podmokłym terenie.

Akcja trwała niespełna 2 godziny.

IMG_1282

IMG_1286

IMG_1287

zdjęcia: JRG Mogilno

Pożar stogu w Strzelnie

29 kwietnia 2016r około godz. 12:00 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze stogu na ulicy Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastępy GCBA 5/35, GBA 2,5/25 z OSP Strzelno i GBA 2,5/16 z OSP Ostrowo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano stóg słomy prasowanej w całości objęty ogniem(około 40 balotów słomy).
Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palące się baloty oraz ich rozgarnięciu i dogaszeniu. Pomocą przy rozgarnianiu słomy służył operator ładowarki teleskopowej (należącej do właściciela).

Akcja trwała 3 godziny

2

3

1

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Pożar trzciny w miejscowości Mokre (gm. Dąbrowa)

23 kwietnia 2016r dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie od dyżurnego  Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o pożarze trzciny nad jeziorem Białe w miejscowości Mokre (gm. Dąbrowa). Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do jednostki ze Żnina, a z treści zgłoszenia nie wynikało jasno na terenie którego powiatu wystąpiło zagrożenie, więc dyżurny skierował do działań zastępy GCBA z JRG Żnin, 2x GBA z OSP KSRG Nowa Wieś Pałucka oraz GBA z OSP Obudno.

Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny PSK Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie zadysponował do działań zastęp GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp GCBA 5/32 z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palącą się trzcinę na brzegu jeziora na powierzchni około 300m2. Nie występowało zagrożenie dla budynków.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palącą się trzcinę oraz jej dogaszaniu przy użyciu tłumic.

Działania trwały 1 godzinę.

IMG_1256

IMG_1257

IMG_1258

IMG_1259

Zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Dąbrowa

Wypadek samochodu osobowego w Dąbrowie

16 kwietnia 2016r około godz. 22:45 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w Dąbrowie.

Do działań skierowano zastępy GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp SLRt z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Seat, który po uderzeniu w słup telefoniczny znajdował się na polu. Przewrócony słup blokował jeden pas drogi wojewódzkiej (DW 254). Dwie osoby podróżujące samochodem znajdowały się poza pojazdem. Kierowca bez obrażeń, pasażer z lekką raną przedramienia.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na udzieleniu pomocy przedlekarskiej rannemu pasażerowi, sprawdzeniu szczelności układu paliwowego oraz odłączeniu zasilania w samochodzie. Po opatrzeniu rannego przez Zespół Pogotowia Ratunkowego pozostał on na miejscu zdarzenia. W dalszej fazie działań usunięto słup telefoniczny z drogi oraz usunięto pozostałości pokolizyjne.

Na miejsce przybyli: Policja oraz Pogotowie Ratunkowe

Akcja trwała ponad godzinę.

P1000168

P1000167

Zdjęcia: JRG Mogilno

Wypadek samochodu osobowego w Strzelnie

16 kwietnia 2016r około godz. 16:05 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na ulicy Szulczewskiego w Strzelnie.

Do działań skierowano zastępy GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp GCBA 5/35 z OSP Strzelno.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Mercedes, który po czołowym uderzeniu w drzewo znajdował się na jezdni blokując jeden pas ruchu. Dwie osoby podróżujące( mężczyźni) znajdowały się poza pojazdem pod opieką Zespołu Pogotowia Ratunkowego. W czasie badania przez ratownika medycznego nie stwierdzono u nich obrażeń i pozostali na miejscu zdarzenia.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na sprawdzeniu szczelności układu paliwowego, odłączeniu zasilania w pojeździe, pomocy w kierowaniu ruchem drogowym oraz załadunku samochodu na lawetę.

Na miejsce przybyli: Policja oraz Pogotowie Ratunkowe (przed przybyciem pierwszego zastępu Straży Pożarnej)

Akcja trwała około 1,5 godziny.

P1000165

P1000163

Zdjęcia: JRG Mogilno

Uroczystość włączenia jednostki OSP Wójcin do KSRG

W dniu 8 kwietnia 2016 roku w Wójcinie odbyła się uroczystość związana z włączeniem Jednostki OSP Wójcin do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z dniem  19 października 2015 roku jako 204 jednostka w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Pana asp. Piotra Górnego – zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie Panu st. bryg. Arturowi Przybylskiemu – zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP pod batutą Wojciecha Skowrona i w obecności pocztu sztandarowego w składzie: Patryk Maciejewski, Jan Małecki i Marcin Kawczyński odśpiewano hymn strażacki Rycerze Floriana.

Po hymnie nastąpiła najważniejsza część uroczystości a mianowicie wręczenie aktu porozumienia o włączeniu jednostki do systemu. Odczytania i wręczenia aktu na ręce Pana Jacka Siwka – Prezesa OSP Wójcin dokonał Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP. Pan Artur Przybylski zwrócił uwagę na fakt, że Jednostka OSP Wójcin otoczona jest lasami i to będzie ich specjalizacja, czyli gaszenie lasów, w tym kierunku będą pozyskiwać sprzęt, podkreślił również, że łatwo jest zakupić sprzęt lecz zdecydowanie trudniej jest pozyskać członków takiego stowarzyszenia jakim jest jednostka OSP, którzy działają dla bezpieczeństwa obywateli.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Jan Bartecki – Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Andrzej Siwek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, st. bryg. Artur Przybylski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP Województwa Kujawsko – Pomorskiego, st. bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie,  Krzysztof Szarzyński – Wicestarosta Mogileński, Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna, Ewaryst Matczak – Burmistrz Strzelna będący również Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Zbysław Woźniakowski – Wójt Gminy Jeziora Wielkie będący również Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Jacek Siwek – Prezes OSP Wójcin,  Mirosław Leszczyński – Komendant Miejsko – Gminny OSP w Mogilnie, Adam Tomaszewski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, Halina Płachcińska – Sołtys Wójcina,  przedstawiciele 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, prezesi i członkowie jednostek OSP Powiatu Mogileńskiego, członkowie jednostki OSP Wójcin.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do remizy na poczęstunek.

 

5

1

2

3

4

9

6

7

_DSC0493

10

Tekst  dzięki uprzejmości p. Edyty Owsińskiej (Starostwo Powiatowe w Mogilnie) zdjęcia dzięki uprzejmości  p. Pawła Lachowicza (Tygodnik „Pałuki”).