Kampania informacyjno – edukacyjna „W kolejce po życie!”

11 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Numer alarmowy 112 funkcjonuje w całej Unii Europejskiej. W naszym województwie operatorzy obsługujący połączenia alarmowe na numer 112 w 2018 r. odebrali blisko 1,5 mln połączeń!

Tego dnia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz rozpoczął kampanie informacyjno-edukacyjną „W kolejce po życie!”, która ma uświadomić społeczeństwo w jakich sytuacjach powinniśmy wybierać numer 112 na swoich telefonach!

Czy wiesz, że pogotowie energetyczne, gazowe, ciepłownicze, kanalizacyjne, straż miejska, służby ratunkowe nad wodą i w górach to instytucje, które MAJĄ SWÓJ OSOBNY ZGŁOSZENIOWY NUMER TELEFONU ?!!!
Pamiętaj! Numer alarmowy 112 służy tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,

W 2018 roku w naszym województwie było ponad milion czterysta tysięcy zgłoszeń pod numer 112. Ponad 76% było: fałszywych, złośliwych, anulowanych… Numer alarmowy 112 służy tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Nie blokuj! 112 – kolejka po życie!

Organizatorem kampanii jest Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Źródło: KPUW

Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.
Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Źródło: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

Punkt informacyjny kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

W związku kampanią społeczną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, uruchomiony został punkt informacyjny polegający na udzielaniu informacji osobom zainteresowanym ochroną przed zagrożeniami pożarowymi, w tym zagrożeniami związanymi z zatruciami tlenkiem węgla.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w w/w sprawie są:

 • Poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:30, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie: st. kpt. Patryk Kaczmarek, tel. kontaktowy 52 315 23 51 wew.113, adres email: prewencja@pspmogilno.pl,
 • Całodobowo 7 dni w tygodniu, dyżurni Powiatowego Stanowiska Kierowania w Mogilnie: asp. sztab. Krzysztof Meller, asp. sztab. Patryk Szczepankiewicz, mł. asp. Grzegorz Zawiasiński, st. ogn. Adam Wanecki, st. ogn. Mariusz Madyjewski, tel. kontaktowy 52 315 23 51, adres email: psk@pspmogilno.pl.

Pożar domku letniskowego w Wieńcu (gm. Mogilno)

18 marca 2019 r. (poniedziałek) ok. godz. 12:10 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze domku letniskowego w miejscowości Wieniec (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24 i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GBA 2,5/16 z OSP Padniewo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palący się budynek letniskowy.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów poległy na odłączeniu energii elektrycznej, a następnie podaniu dwóch prądów wody na palącą się konstrukcję budynku oraz wyposażenie.  Usunięto nadpalone elementy budynku. Ratownicy pracowali w sprzęcie ODO.

Działania zastępów trwały 1h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Wypadek samochodu osobowego w Ostrowie (gm. Strzelno).

18 marca 2019 r. (poniedziałek) ok. godz. 07:00 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w Ostrowie (gm. Strzelno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24 i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, zastępy GBA 2,5/21 z OSP Ostrowo i GCBA 5/35 z OSP Strzelno.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy po wcześniejszym uderzeniu w przydrożne drzewo. Pojazdem podróżował sam kierowca.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na wykonaniu dostępu do mężczyzny a następnie udzieleniu mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Po ewakuacji poszkodowany został przetransportowany przez PRM do szpitala. Sprawdzono szczelność układu olejowego i paliwowego.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały ponad 1,5h.

Zdjęcie: OSP Ostrowo

Dachowanie samochodu osobowego w Markowicach (gm. Strzelno)

16 marca 2019 r. (sobota) ok. godz. 17:55 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego w Markowicach (gm. Strzelno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, zastęp GBA 2,5/16  z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu, a także zastęp GCBA 5/35 z OSP Strzelno.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Skoda, który uderzył w przydrożne drzewo, a następnie dachował. Kierowca poza pojazdem, ewakuowany przez osoby przejeżdżające obok miejsca zdarzenia, pod opieką ZRM. Droga gminna zablokowana. Po przebadaniu kierowcy został on zabrany do szpitala w Inowrocławiu.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu instalacji elektrycznej w pojeździe oraz sprawdzeniu płynów eksploatacyjnych, oświetleniu terenu akcji i pomocy Policji w kierowaniu ruchem na zorganizowanym przez Policję objeździe.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pomoc drogowa.

Działania zastępów trwały około 4h.

Zdjęcie: JRG Mogilno

Ostrzeżenie na dzień 15/16.03.2019 – Silny wiatr

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 15.03.2019 do godz. 08:00 dnia 16.03.2019

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach miejscami do 90 km/h z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Grzegorz Pietrucha

Źródło informacji: IMGW-PIB

Wypadek samochodu ciężarowego i osobowego w Jeziorach Wielkich

12 marca 2019 r. (wtorek) ok. godz. 23:50 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu samochodu ciężarowego z samochodem osobowym w Jeziorach Wielkich.

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24 oraz SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastępy GCBA 5/35 z OSP Jeziora Wielkie i GCBA 5/35 z OSP Strzelno.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód ciężarowy z uszkodzoną częścią kabiny oraz zniszczony samochód osobowy. Samochody oddalone od siebie około 100 m.

Miejsce akcji zabezpieczono. Samochodami uczestniczącymi w zdarzeniu podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia w samochodzie osobowym znajdował się uwieziony kierowca. Działania zastępów polegały na wykonaniu dostępu do poszkodowanego kierowcy samochodu osobowego oraz jego ewakuacji. Niestety nie udało się uratować mężczyzny.

Zastępy odłączyły również akumulator w samochodzie ciężarowym, oraz wypompowały olej napędowy z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu ciężarowego. Ze względu na duży ruch na drodze krajowej strażacy z OSP wspólnie z Policją kierowali ruchem na ustalone objazdy.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Prokurator, Zakład Medycyny Sądowej, Pomoc drogowa.

Działania zastępów łącznie z oświetleniem terenu na potrzeby technika policyjnego trwały blisko 7h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

 

Kolizja samochodu osobowego z ciężarowym w Jeziorkach (gm. Strzelno)

12 marca 2019 r. (wtorek) ok. godz. 07:20 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego i ciężarowego w Jeziorkach (gm. Strzelno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24 + przyczepka chemiczna i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastęp GCBA 5/35 z OSP Strzelno.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Audi znajdujący się częściowo w przydrożnym rowie częściowo na poboczu drogi oraz stojący na drodze ok. 300m dalej samochód ciężarowy marki DAF z rozerwanym zbiornikiem paliwa oraz uszkodzonym przodem pojazdu.

Kierowcy samochodów znajdowali się poza pojazdami. Na zdarzenie najechali strażacy z JRG Mogilno jadący na egzamin z KPP. Podjęli oni natychmiastowo działania polegające na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pomocy przedmedycznej kierowcy samochodu Audi.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu energii elektrycznej w pojeździe, sprawdzeniu szczelności układów płynów eksploatacyjnych – wyciek paliwa z rozerwanego zbiornika samochodu ciężarowego. Na czas prowadzonych działań ruch na drodze krajowej był zablokowany. Przystąpiono do przepompowania paliwa znajdującego się w uszkodzonym zbiorniku do beczek.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pomoc drogowa.

Działania zastępów trwały około 2,5h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Kolizja samochodu ciężarowego w Kuśnierzu (gm. Jeziora Wielkie).

11 marca 2019 r. (poniedziałek) ok. godz. 16:50 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu ciężarowego w Kuśnierzu (gm. Jeziora Wielkie).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastęp GCBA 5/35 z OSP Jeziora Wielkie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód ciężarowy Scania z naczepą znajdujący się częściowo w przydrożnym rowie, a częściowo na jezdni blokujący jeden pas ruchu drogi DK25. Podróżujący samochodem kierowca znajdował się poza pojazdem – bez obrażeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu zasilania w samochodzie oraz sprawdzeniu szczelności układu paliwowego – brak wycieków. W dalszej fazie strażacy pomagali Policji w kierowaniu ruchem drogowym na DK25.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pomoc drogowa.

Zdjęcia: OSP Jeziora Wielkie

Zderzenie 2 samochodów osobowych w Jeziorach Wielkich

10 marca 2019 r. (niedziela) ok. godz. 19:00 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji 2 samochodów osobowych w Jeziorach Wielkich.

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastępy GCBA 5/35 i SLRt z OSP Jeziora Wielkie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa auta po zderzeniu. Samochodem Skoda podróżowały dwie osoby. Samochodem BMW podróżowały dwie osoby. Droga krajowa całkowicie zablokowana.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w celu wykonania dokładnych badań. W dalszej części działań zneutralizowano rozlane płyny eksploatacyjne, pomagano Policji w kierowaniu ruchem drogowym i oświetlono teren akcji do działań technika policyjnego.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pomoc drogowa.

Działania zastępów trwały około 3h.

Zdjęcia: OSP Jeziora Wielkie

Dachowanie samochodu osobowego w Kuśnierzu (gm. Jeziora Wielkie)

9 marca 2019 r. (sobota) ok. godz. 14:25 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego w Kuśnierzu (gm. Jeziora Wielkie).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp SLRt z OSP Jeziora Wielkie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy BMW na dachu, blokujący jeden pas jezdni oraz uszkodzony znak drogowy. Pojazdem podróżowały dwie osoby, które znajdowały się poza samochodem, bez widocznych obrażeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na rozłączeniu instalacji elektrycznej oraz gazowej w pojeździe. Kierowano ruchem drogowym oraz usunięto pojazd z jezdni na boczną drogę. Na czas usuwania pojazdu zamknięto drogę w dwóch kierunkach. Pozostawioną ziemię po dachowaniu na drodze krajowej zmyto prądem wody.

Na miejsce zdarzenia przybył także patrol Policji.

Działania zastępów trwały ponad 1,5h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Archiwum